Klubben

themed image
 
   

 


 

VEDTÆGTER


Retningslinjer for arbejdet med elever i SkiveDykSkivedyk. (Revideret i henhold til generalforsamling, 7. marts 2008)

§ 1

Klubbens navn: Skivedyk. Er stiftet i Roslev d. 1. oktober 1974.
Klubben skal have hjemme i Skive Kommune.

§ 2

Klubbens formål er, at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse, samt yde støtte til aktiviteter med relation til sportsdykning, der måtte være af interesse for i klubben.

§ 3

Klubbens bestyrelse er ansvarlig for medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Klubbens vedtægter, sikkerhedsregler og ordensregler er umiddelbart gældende for klubbens medlemmer.

§ 4

Som aktiv medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser.

§ 5

Indmeldelsesgebyret samt kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. I kontingentet er inkluderet medlemskontingent til DSF. Restance, der ikke er godkendt af klubbens bestyrelse, medfører tab af medlemskab. For forhenværende medlemmer, der søger optagelse igen, betales evt. restancer.

§ 5 a

Medlemmer som kun spiller UV rugby, samt medlemmer som er passive hele året; kan efter eget ønske undlade medlemskab af DSF.

§ 6

Klubbens bestyrelse består af 5 personer: En formand, en næstformand, en kasserer, en referent og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen på ordinær generalforsamling. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Samtidig vælges for 1 år af gangen, 2 suppleanter til bestyrelsen. Formanden repræsenterer klubben i DSF´ s repræsentantskab.

§ 6 a

Formanden og kassereren er de eneste, som har adgang til klubbens konti i pengeinstitut. Økonomien administreres af kassereren.

§ 6 b

Bestyrelsen kan ekstraordinært, udpege et klubmedlem uden for bestyrelsen, til kasserer posten. Dog skal bestyrelsen stadig bestå af 5 personer, i så fald: En Formand, en Næstformand, en Sekretær og 2 Bestyrelsesmedlemmer.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, i 1.ste kvartal. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel og indeholde følgende dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Revideret regnskab forelægges
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og 2 revisorer
 • Eventuelt

 • Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres i klubbens lokaler senest 8 dage før generalforsamlingen.

  § 8

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelses - medlemmer, eller halvdelen af klubbens aktive stemmeberettigede medlemmer, fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske, senest 1 måned efter ønske herom er fremsat, og med mindst 14 dages varsel.

  § 9

  Klubbens medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen og udvalg, såfremt de ikke er i restance. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer. Generalforsamlingen nedsætter diverse udvalg. Mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen opløse og nedsætte udvalg.

  § 10

  Valg af bestyrelse sker ved hemmelig afstemning og afgøres ved almindelig stemmeflertal. Valg til udvalg og valg af revisorer sker ved håndsoprækning, med mindre andet ønskes.

  § 11

  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der skal afholdes mindst ét hvert kvartal.

  § 12

  Det påhviler bestyrelsen, at holde Dansk Sportsdykker Forbund underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer, samt ændringer i klubbens bestyrelse.

  § 13

  Det påhviler bestyrelsen, at orientere klubbens medlemmer om ting, der tilgår klubben fra Dansk Sportsdykker Forbund, og som har interesse for klubbens medlemmer, samt informere alle aktive medlemmer om aktiviteter, der foretages i klubbens navn.

  § 14

  Der føres i bestyrelsen en beslutningsprotokol, indeholdende bestyrelsens beslutninger, med underskrifter fra bestyrelsen.

  § 15

  Medlemmer, der misligholder og er skyldig i uansvarlig ødelæggelse af lånt materiel i klubbens navn, er 100 % erstatningspligtige.

  § 16

  Ønsker et medlem forelagt en sag for bestyrelsen, skal det ske skriftligt og behandles på først kommende bestyrelsesmøde.

  § 17

  Ønsker et medlem forelagt en sag for DSF´ s bestyrelse eller udvalg, retter medlemmet henvendelse til klubbens bestyrelse, der sender sagen videre såfremt den ikke kan afgøres lokalt, til DSF i 2 eksemplarer, med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

  § 18

  Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afgøres på en ekstraordinær generalforsamling, senest en måned efter, og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og den indkomne sum skænkes til DSF.

  19

  Skivedyk’ s regnskabsår, går fra og med 1. januar til og med 31. december.