Klubben

themed image
 
   

 


 

BESTYRELSEN 2015:
 

udvalg_Rie
udvalg_Sune
udvalg_Olof
udvalg_Weber
udvalg_Lasse
Rie Schmidt-Nielsen
Formand
Email Formand
Sune Pedersen
Næstformand
Olof Tengvall
Kasserer
Email Kasserer
Lasse Weber
Referent
Thomas Storgaard
Bestyrelsesmedlem


Skivedyk’ s bestyrelse består af fem personer:

1 Formand, 1 Næstformand, 1 Kasserer, 1 Referent og 1 Bestyrelsesmedlem Derudover 2 Suppleanter samt 2 Revisorer.

Bestyrelsen, suppleanterne og revisorerne vælges på klubbens årlige generalforsamling (1. kvartal). På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter og revisorer, vælges for 1 år ad gangen.

FORMAND: Rie Schmidt-Nielsen (på valg 2017)


NÆSTFORMAND: Sune Pedersen (på valg 2018)

Kontakt til: Uddannesle og Junior

REFERENT: Lasse Weber (på valg 2017)

Kontakt til: Web/PR-udvalg og UV

BESTYR. MEDL.: Thomas Storgaard (på valg 2017)

Kontakt til: Teknisk udvalg og tur udvalg

KASSERER: Olof Tengvall (på valg 2018)

Kontakt til: Aktivitetsudvalget

1. SUPPLEANT: Peter Skov Johansen2. SUPPLEANT: Martin Pilgaard1. REVISOR: Per Veile

2. REVISOR: Erich Börner


Bestyrelsen, suppleanterne og revisorerne har bla. følgende opgaver:


FORMAND:

 • Modtager det meste af klubbens post, og gennemgår posten på bestyrelsesmøderne.
 • Gennemgår div. Punkter på bestyrelsesmøderne.
 • Byder velkommen og fortæller om klubben, ved intro aftener i forbindelse med opstart af sportsdykkeruddannelse.
 • Er klubbens overordnede kontaktperson.
 • Afholder ”formandens beretning” ved generalforsamlingen.


 • NÆSTFORMAND:

 • Er formandens ”højrehånd”.
 • Skal påtage sig formandens rolle, hvis formanden er forhindret i at møde, eller hvis formanden i utide må forlade bestyrelsen.


 • KASSERER:

 • Laver al klubbens regnskab.
 • Indsender regnskab + div. bilag + ansøgningsskema til kommunen, vedr. lokalestøtte.
 • Indsender div. bilag til SIS, ang. kursusrefusion.
 • Står for klubbens medlemsbase samt ajour førelse heraf.
 • Sørger for at indkassere al kontingent samt annoncestøtte.
 • Leverer løbende revideret medlemsbase til webudvalg.
 • Skriver til webudvalg, vedr.: Velkommen og farvel til nye / gamle medlemmer.
 • Aftaler møde med revisorer, når årligt regnskab skal revideres (januar).
 • Sørger for betaling af kontingent til DSF (januar).


 • REFERENT:

 • Skriver referat til protokol, ved hvert bestyrelsesmøde.
 • Skriver og sender bestyrelsesreferat til webudvalg.


 • BESTYRELSESMEDLEM:

 • Deltager i alt bestyrelsesarbejde

 • Står for klubmanual og ajour førelse heraf.


 • SUPPLEANTER:

 • Skal tiltræde i bestyrelsen, i tilfælde af utidig afgang fra et bestyrelsesmedlem.


 • REVISORER:

 • Skal revidere klubbens årlige regnskab, inden generalforsamling (1. kvartal).


 • Opgaver for den samlede bestyrelse:


 • Indsende div. Lister til kommunen, ang. aktivitetstilskud
 • Indsende statistiklister til DIF
 • Indkalde til generalforsamling, i henhold til vedtægterne.
 • Bestille ”mad” til generalforsamlingen.
 • I tilfælde af ændringer i vedtægterne, føres dette ajour.
 • Afholder bestyrelsesmøder, ca. hver 5 – 6 uge.
 • Varetager klubbens interesser, bla. medlemmer, materiel og klubhus.
 • Aftaler og afholder møde med klubbens instruktører, før uddannelsesstart. (vedr. PR. i forbindelse med uddannelse, samt datoer for intro).
 • Sørger for div. Arrangementer i forbindelse med udstilling af dykkertank, intro dyk og lignende.
 • Indstiller egnede dykkere til instruktørkursus hos DSF, (i samarbejde med klubbens instruktører).
 • Nøgle til forslagskasse, ligger i TU skab i kælderen.
 • Bestyrelsen kan disponere over kr. 600.00 årligt, til mad og drikke.


 • SKIVEDYK - GENERALFORSAMLING


 • Skivedyk’ s generalforsamling afholdes 1 gang om året, altid i 1. kvartal.
 • Indkaldelse skal ske med min. 3 ugers varsel, og skal indeholde: Dagsorden ifølge vedtægterne.
 • Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Forslag til vedtægtsændringer, skal offentliggøres i klubbens lokaler min. 8 dage før generalforsamlingen.


 • Se i øvrigt klubbens vedtægter.